Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Roelofsen Advies & Administratie

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 58131906.

1. Algemeen
1.1 Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan:
Opdrachtnemer / Roelofsen Advies & Administratie: De ondernemer die deze voorwaarden hanteert. Opdrachtgever: De Contractuele wederpartij van de zelfstandig ondernemer.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Roelofsen Advies & Administratie, op alle overeenkomsten die Roelofsen Advies & Administratie sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
1.3 Roelofsen Advies & Administratie wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt tot stand doordat Roelofsen Advies & Administratie een schriftelijke bevestiging zendt van de order of opdracht van Opdrachtgever, dan wel indien Roelofsen Advies & Administratie uitvoering geeft aan de (mondeling) verstrekte opdracht .
2.2 Alle aanbiedingen van Roelofsen Advies & Administratie zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen.
2.3 Als Opdrachtgever aan Roelofsen Advies & Administratie gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag Roelofsen Advies & Administratie uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren. Roelofsen Advies & Administratie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist of niet tijdig verstrekte gegevens.

3. Prijs
3.1 Roelofsen Advies & Administratie is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals BTW/belastingen). voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding.
3.2 In de prijs zijn niet begrepen reis- en verblijfkosten, alsmede alle overige kosten en voorschotten. De door Roelofsen Advies & Administratie zijn exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4. Adviezen
4.1 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Roelofsen Advies & Administratie welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.

5. Intellectuele eigendom
5.1 Roelofsen Advies & Administratie behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “know-how”.
5.2 De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Roelofsen Advies & Administratie noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door Opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Roelofsen Advies & Administratie verstrekt zijn.
5.3 Opdrachtgever vrijwaart Roelofsen Advies & Administratie voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

6. Betalingsvoorwaarden
6.1 Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: betaling binnen 14 dagen na (deel)factuurdatum.
6.2 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van Roelofsen Advies & Administratie een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij in verzuim. Roelofsen Advies & Administratie heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Opdrachtgever te verhalen.
6.3 Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Roelofsen Advies & Administratie te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Roelofsen Advies & Administratie in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:
a. een betalingstermijn is overschreden; b. de Opdrachtgever failliet is, of in surseance is; c. de Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd; d. de Opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
6.4 Opdrachtgever is rente verschuldigd vanaf 14 dagen nadat de factuur is ontvangen. Indien de factuur al is gestuurd voordat de opdrachtnemer de dienst heeft geleverd, dan geldt een termijn van 14 dagen na de ontvangst van de dienst. Als de betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 14 dagen heeft plaatsgevonden treedt de wettelijke rente in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is.
6.5 Rente bij zakelijke transacties: De verschuldigde rente bij zakelijke transacties is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a en 120 lid 2 BW).
6.6 Rente bij transacties met consumenten: De verschuldigde rente bij transacties met consumenten is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke rente (artikel 6:119 en 120 lid 1 BW).
6.7 Buitengerechtelijke kosten bij zakelijke transacties:
Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 14 dagen heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is Opdrachtgever aan Roelofsen Advies & Administratie de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van de hoofdsom vermeerderd met rente op grond van artikel 6.5, met een minimum van € 25,-. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door Opdrachtgever verschuldigd.
6.8 Buitengerechtelijke kosten bij transacties met consumenten:
Wanneer betaling door een consument niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden, is de consument / opdrachtgever aan Roelofsen Advies & Administratie de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd overeenkomstig de op 1 juli 2012 in werking getreden wetgeving in verband met de normering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte. De vergoeding wordt door de consument eerst verschuldigd nadat hij na het intreden van het verzuim (artikel 6:81 BW), onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling - waaronder vermelding van de hoogte van de vergoeding die in overeenstemming met het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd wordt - vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag na aanmaning.
6.9 Indien Roelofsen Advies & Administratie in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle proceskosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.

7. Onuitvoerbaarheid van de opdracht
7.1 Roelofsen Advies & Administratie heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
7.2 Tekortkomingen van toeleveranciers, ziekte bij Roelofsen Advies & Administratie, stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of andere wijzen van verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.
7.3 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

8. Wijzigingen in de opdracht
8.1 Indien de omvang van de aan Roelofsen Advies & Administratie verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Roelofsen Advies & Administratie gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
8.2 Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

9. Ontbinding
9.1 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met Roelofsen Advies & Administratie gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Roelofsen Advies & Administratie gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan
wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Roelofsen Advies & Administratie is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.
9.2 Een en ander laat onverlet de overige aan Roelofsen Advies & Administratie toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.
9.3 Roelofsen Advies & Administratie is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan opdrachtgever.
9.4 Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door Roelofsen Advies & Administratie verhindert, heeft Roelofsen Advies & Administratie het recht de overeenkomst te ontbinden.
9.5 Omstandigheden, die een overmachtsituatie voor Roelofsen Advies & Administratie opleveren zijn in ieder geval: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie Roelofsen Advies & Administratie bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Roelofsen Advies & Administratie bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt.
9.6 Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Roelofsen Advies & Administratie zijn recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

10. Reclames, klachten
10.1 Reclame en klachten dien(t)(en) schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum en/of binnen 7 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.
10.2 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaak niet aan overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na aflevering.

11.  Aansprakelijkheid
11.1 Roelofsen Advies & Administratie is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Roelofsen Advies & Administratie toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Roelofsen Advies & Administratie verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.
11. 2a Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
11. 2b Roelofsen Advies & Administratie is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk of de montage van geleverde zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken, waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.
11. 2c Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Roelofsen Advies & Administratie nimmer aansprakelijk.
11. 2d De door Roelofsen Advies & Administratie te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.
11. 2e Indien de assuradeur van Roelofsen Advies & Administratie om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Roelofsen Advies & Administratie te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal de aanneemsom, dan wel indien er sprake is van periodieke werkzaamheden, over de factuurwaarde van de laatste twee factuurperioden tezamen.

12. Toepasselijk recht
Nederlands recht is van toepassing.
Vastgesteld te Ede op 1 maart 2014